Reklamacje

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, poniższymi postanowieniami Regulaminu oraz "Ogólnymi warunkami sprzedaży firmy NANOO PRINTERS Sp. z o.o.", które stanowią załacznik do niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres NANOO PRINTERS SP. Z O.O. ul. Gen.W.SIkorskiego 166, 18-400 Łomża lub poprzez e-mail na adres sklep@locor.eu. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.
Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność
reklamacji.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. Szczegołowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji społecznych, do ktorych zadań statutowych należy ochrona konsumentow, Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:
5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Klient będący Konsumentem posiada w szczegolności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.1. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
6.2. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.
6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źrodło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporow mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Formularz Reklamacji Towarów
  •